Route No - 113, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 113
Route Name : Đại Thắng (Phú Xuyên) - Bến đò Vườn Chuối
Operation Time :
Forward : Đại Thắng (Phú Xuyên) - QL1A - đường liên xã (Thụy Phú - Văn Nhân - Nhân Vực) - Bến đò Vườn Chuối
Backward : Bến đò Vườn Chuối - đê Sông Hồng - đường liên xã (Thụy Phú - Văn Nhân - Nhân Vực) - Ql1A - Đại Thắng (Phú Xuyên)
Ticket price : 7000 VNĐ
Between two Bus : 20 minutes
Organization : Trung tâm Tân Đạt