Route No - 127, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 127
Route Name : An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán
Operation Time : 05:30 - 20:00
Forward : Uỷ ban nhân dân xã An Thới Đông - An Thới Đông - Rừng Sác - Tam Thôn Hiệp – Nguyễn Công Bao – Tam Thôn Hiệp - Ngã ba Bà Xán.
Backward : Ngã ba Bà Xán - Tam Thôn Hiệp – Nguyễn Công Bao – Tam Thôn Hiệp - Rừng Sác - An Thới Đông - Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông.
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 6,000 VNĐ
Route Length : 17.9 km
Route Time : 40 minutes
Between two Bus : 60 minutes
Number of Trips : 82 trips/day
Organization : Hợp tác xã VT DL Thanh Sơn, ĐT: 02837314996
Navigation easier with BusMap