Route No - 110, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 110
Route Name : BX Sơn Tây - Vườn Quốc gia Ba Vì - Đá Chông
Operation Time :
Forward : Bến xe Sơn Tây - Chùa Thông - Quay đầu tại điểm mở - Chùa Thông - Tỉnh lộ 414 (qua phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây; các xã Vân Hỏa, Tản Lĩnh huyện Ba Vì) - Tỉnh lộ 414 - đường nối tỉnh lộ 414, vườn Quốc gia Ba Vì - quay đầu tại cổng vào vườn Quốc gia Ba Vì - đường nối tỉnh lộ 414, vườn Quốc gia Ba Vì - Tỉnh lộ 414 (đi qua các xã Ba Trại, Minh Quang huyện Ba Vì) - Đá Chông (Ngã 3 Đá Chông)
Backward : Đá Chông (Ngã 3 Đá Chông) - đường 414 (qua các xã: Minh Quang, Ba Trại) - đường nối tỉnh lộ 414, vườn Quốc gia Ba Vì - quay đầu tại cổng vào vườn Quốc gia Ba Vì - đường nối tỉnh lộ 414, vườn Quốc gia Ba Vì - tỉnh lộ 414 (qua các xã Tản Lĩnh, Vân Hòa huyện Ba Vì; phường Xuân Khanh thị xã Sơn Tây) - Chùa Thông - Bến xe Sơn Tây
Ticket price : 7000 VNĐ
Between two Bus : 20 - 25 - 30 - 35 minutes
Organization : Xí Nghiệp Buýt 10-10