Route No - 112, Ha Noi City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 112
Route Name : KCN Bắc Thăng Long - Thạch Đà
Forward : KCN Bắc Thăng Long - Đại Mạch - Đê Tả Hồng - Xã Thạch Đà - Thạch Đà
Backward : Thạch Đà - Xã Thạch Đà - Đê Tả Hồng - Đại Mạch - KCN Bắc Thăng Long
Ticket price : 7000 VNĐ
Between two Bus : 15 - 20 - 30 minutes
Organization : Xí Nghiệp Xe Buýt Yên Viên
Navigation easier with BusMap