Route No - 90, Ho Chi Minh City

View detail
Route No : 90
Route Name : Phà Bình Khánh - Cần Thạnh
Operation Time : 05:00 - 21:30
Forward : Phà Bình Khánh - Rừng Sác - Duyên Hải - Đào Cử - Bến xe Cần Thạnh.
Backward : Bến xe Cần Thạnh - Đào Cử - Duyên Hải - Rừng Sác - Phà Bình Khánh.
Route Type : Phổ thông - Có trợ giá
Ticket price : 7,000 VNĐ
Route Length : 45.6 km
Route Time : 75 minutes
Between two Bus : 10 - 90 minutes
Number of Trips : 124 trips/day
Organization : Hợp tác xã vận tải số 26, ĐT: (028)38.738.194
Navigation easier with BusMap