Tuyến số - 108, Thành phố Bangkok

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 108
Tên tuyến : The Mall Thapra - Victory Monument
Lượt đi : Mahai Sawan Intersection → Soi Ratchadaphisek 5 → Soi Ratchadaphisek 9 → Opposite The Mall Thapra → Before Tha Phra Intersection (Ratchadaphisek side) → Opposite Wat Tha Phra → Sesawechvidhaya School → Soi Charan Sanitwong 11 → Soi Charan Sanitwong 13 → Wat Bangsaothong → Soi Charan Sanitwong 27 → Nakhon Luang Market → Wat Ruak Suttharam → Bangkhunsri Market → Before Bangkhunnon Junction → Charan Sanitwong Commercial School → Soi Charan Sanitwong 43 → MRT Bangyikhan Station (Exit 1) → Opposite Phong Sap Market → Bangkok Noi Land Office → Soi Ruam Pattana → Before Krungthon Bridge (Sang Hi) → Before Sang Hi Intersection → Opposite Suan Sunandha Rajabhat University → Opposite Vimanmek Mansion → Opposite Khao Din → After Ratchawithi Intersection → Soi Ratchawithi 24 → Rajvithi Home → Phramongkutklao College of Medicine → Phramongkutklao Hospital → Opposite Children Hospital → Victory Monument (Ratchawithi Side)
Lượt về : Victory Monument (Ratchawithi Side) → Children Hospital → Bangkok School for the Blind → Prasat Neurological Institute → Opposite Soi Ratchawithi 22 → Opposite Soi Ratchawithi 30 → Before Ratchawithi Intersection → Khao Din → Vimanmek Mansion → Suan Sunandha Rajabhat University → After Sang Hi Intersection → Krungthon Market → Wat Pao Rohit → Siam Commercial School → Phong Sap Market → MRT Bangyikhan Station (Exit 4) → Mana Samphan Association → Opposite Charan Sanitwong Commercial School → After Bangkhunnon Junction → Bangkok Noi Police Station → Opposite Bangkhunsri Market → Foodland Charan Sanitwong → Opposite Nakhon Luang Market → Wat Amphawa (Charan Sanitwong side) → MEA Thonburi → Wat Pho Riang → Opposite Soi Charan Sanitwong 13 → Siam Technology College → Wat Tha Phra → After Tha Phra Intersection (Ratchadaphisek side) → The Mall Thapra → Toyota Thonburi → Wat Suttawas (Thaphra) → Mahai Sawan Intersection
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap