Route No - 110, Ho Chi Minh City

View detail

View Forward
View Backward
Route No : 110
Route Name : Hiệp Phước - Phước Lộc
Forward : Bến xe buýt Cầu Kênh Lộ – quay đầu dưới dạ Cầu Kênh Lộ - quay đầu trên đường Nguyễn Văn Tạo – Cầu Kênh Lộ - Đường Nguyễn Văn Tạo - nhánh rẽ sang đường số 1 – đường số 1 - Đường Nguyễn Bình - Đường Huỳnh Tấn Phát - Đường Phạm Hữu Lầu - Đường Lê Văn Lương - Đường Đào Sư Tích - Bến đò Ấp 3 (Bến đò Bảy Bé)
Backward : Bến đò Ấp 3 (Bến đò Bảy Bé) - Đường Đào Sư Tích - Đường Lê Văn Lương - Đường Phạm Hữu Lầu - Đường Huỳnh Tấn Phát - Đường Nguyễn Bình - Đường Nguyễn Văn Tạo - Cầu Kênh Lộ - quay đầu trên đường Nguyễn Văn Tạo – Bến xe buýt Cầu Kênh Lộ.
Ticket price : 7000
Navigation easier with BusMap